close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
بررسی عوامل موثر بر شکمدادگی(انبساط جانبی) ستون سنگی در خاک رس (گوناگون)
loading...

sepidfile

دسته بندیگوناگونفرمت فایلdocتعداد صفحات20حجم فایل64 کیلو بایتپس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شودپرداخت و دانلود-          پرایبیPriebe)) در سال 1995روشی جهت تخمین نشست فونداسیون  واقع بر شبکه نامحدود از ستون سنگی را بیان نمود که در این روش…

بررسی عوامل موثر بر شکمدادگی(انبساط جانبی) ستون سنگی در خاک رس (گوناگون)

جمشید خان بازدید : 1 جمعه 20 بهمن 1396 : 17:32 نظرات ()
دسته بندیگوناگون
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات20
حجم فایل64 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

-          پرایبیPriebe)) در سال 1995روشی جهت تخمین نشست فونداسیون  واقع بر شبکه نامحدود از ستون سنگی را بیان نمود که در این روش سطحی از خاک احاطه کننده ستون ها که فقط تحت تاثیر یک ستون سنگی خاص قرار می گیرد با توجه به فواصل ستون ها از یکدیگر ، با سطح یک دایره معادل سازی می شود و در  واقع استوانه ای از خاک نرم که در قسمت مرکزی آن ستون سنگی قرار می گیرد، جهت مدل سازی رفتار یک ستون در محدوده تاثیر آن بکار گرفته می شود. مجموعه استوانه ای از خاک نرم با مقطع دایره ای معادل که ستون سنگی در قسمت مرکزی آن واقع است، تحت عنوان سلول واحد معرفی می گردد. مفهوم سلول واحد توسط ,1983)(Goughnour,1997),(Sathishetalو2000)(Aboshi,پیشنهاد گردیده است. همچنین فرض همگن بودن زمین جهت تخمین ظرفیت باربری و نشست فونداسیون های تقویت شده با ستون سنگی توسط)(2005,Jellalietal(مطرح شده است[ 22] .

-          مکلوی وهمکاران( Mekelvyetal)در سال 2004بر اساس مطالعاتی که بر روی مدل آزمایشگاهی متشکل از پنج ستون سنگی با آرایش مربعی (چهار ستون پیرامون یک ستون مرکزی ) انجام دادند ، به این نتیجه رسیدند که در میان این ستون ها ستون مرکزی شکم دادگی یکنواختی دارد در صورتی که شکم دادگی ستون های پیرامونی به سمت داخل می باشند . به همین دلیل نتیجه گیری نمودند که مطالعاتی که برای  مدل های در مقیاس کوچک انجام می گیرد ، صرفاً می تواند وضعیت ستون های میانی که در مجموعه وسیعی از ستون ها قرار دارد را شبیه سازی کند[ 23].

-          الشازلی و همکارانElshazlyetal)) در سال2007رابطه بین فاصله ستون ها وتغییر در حالت تنش در خاک به علت اجرای ستون را مورد مطالعه قرار دادند. دراین بررسی از یک مطالعه موردی که نتایج محل ونتایج آزمایشگاهی آن موجود بود ، استفاده شد. آنالیز المان محدود بااستفاده از نرم افزار plaxis وپذیرفتن مدل خاک سخت شونده انجام شد. دراین آنالیز به جای تعیین رفتار خاک براساس تنش ها و خواص اولیه خاک، یک آنالیز برعکس برای تعیین تنش های اولیه خاک براساس رکوردهای نشست وتنش های بعداز اجرای ستون سنگی انجام شد. تغییر در حالت تنش ها در خاک به وسیله افزایش در نسبت تنش افقی وعمودی بعداز اجرای ستون(K*) که تابع فاصله ستونها می باشد ارائه شد. [ 24].

-              شیواشانکار و همکاران (etal(Shivashankar در سال 2011مطالعات آزمایشگاهی درخصوص اجرای ستون سنگی در خاک سست با ضخامتهای مختلف انجام دادند که نتیجه آن شده که کمانش جانبی به طور قابل توجهی تقریبا در ناحیه فوقانی خاک سست به وقوع می پیوندد. همچنین افزایش ناگهانی در کمانش جانبی هنگامی که ضخامت لایه سست فوقانی از دو برابر قطر ستون سنگی بیشتر است مشاهده گردید[25].

-              اعتضاد ((Etezad در سال 2007 با بررسی مکانیزم گسیختگی ستون سنگی ظرفیت باربری  را با درنظر گرفتن سه نوع گسیختگی شامل برش کلی، برش موضعی وبرش سوراخ کننده را محاسبه کرد[ 26].

-              ملک پور در سال 2008ازجمله کسانی بود که مطالعات آزمایشگاهی زیادی در مورد استفاده از ستونهای سنگی از نوع شفته آهکی جهت افزایش باربری وکاهش نشست خاکهای رس انجام داده است.[27]

-              قضاوی و نظری افشار در سال2009با استفاده از نظریه دیوار حائل صلب مجازی ،رابطه ای جهت محاسبه افزایش باربری ستون سنگی در حالت لرزه ای ارائه دادندکه از جمله مزیت مهم این روش اینست که تنها پارامترهای مورد نیاز، داشتن مقدار چسبندگی خاک و زاویه اصطکاک داخلی مصالح ستون سنگی و مشخصات طرح مانندقطر ستون سنگی و فاصله مرکز به مرکز ستون های سنگی از یکدیگر میباشند[28].

-                     شریفی پورو همکاران در سال2009 رفتار نمونه ای از خاک سست که توسط ستونهای سنگی تقویت شده بودند را در آزمایشگاه مورد بررسی قرار داده و رفتار نمونه ها در دستگاه سه محوری سنجیده شدند.برای بررسی نقش و تاثیر قطر ستون سنگی،نمونه های آزمایش سه محوری با یک تک ستون ساده و ستون مسلح شده باژئوگرید مورد آزمایش قرار گرفتند.ظرفیت باربری نمونه های حاوی ستونهای مسلح و غیر مسلح مورد مقایسه و در ادامه راجع به تغییرات مدول ارتجاعی نمونه های مختلف و مقایسه آنهابا مدول ارتجاعی خاک بستر بحث و بررسی شد.نتیجه کلی این مقاله به اثر بسیار موثر ژئوگرید در افزایش باربری ستون سنگی اشاره کرده است[29].

-              تبره ساز وسروشدر سال2010 رفتار ستون سنگی شامل 5 ستون سنگی را با توجه به تقارن هندسه خاک و ستونها مورد بررسی قرار دادند. تحلیل های عددی به صورت دو بعدی و کرنش صفحه ای انجام گرفت. همچنین رفتار مصالح ستون سنگی وخاک اطراف آن با مدل رفتاری الاستو پلاستیک مور_کولمب مدل سازی شد. نتایج نشان دادند که شکم دادگی ستون که به گسیختگی منجر گردید، در قسمت بالایی ستون (بین 2تا4 برابر قطر ستون و سر ستون) اتفاق می افتد. مهمترین نتیجه به دست آمده این است که شکم دادگی در ستونهای داخلی در بخش های پایینتری نسبت به ستونهای کناری اتفاق می افتد. همچنین گروه ستون سنگی میتواند با طولهای غیر یکسان باشد تا ضمن صرفه اقتصادی هدف از ساخت ستونهای سنگی رادرکاهش نشست تامین کند[30].

 

 

-              زحمت کش وهمکاران در سال 2011 با استفاده از نرم افزار plaxisتحلیل عددی برای محاسبه نشست خاک های رسی مسلح شده با ستون سنگی انجام دادند.برای محاسبه نشست از مدول یانگ معادل خاک رس و ستون سنگی استفاده کردند.از نتایج عددی نسبت کاهش نشست(SRR)خاک بعد از مسلح شدن محاسبه شد. اثر قطر ستون سنگی در تراکم خاک اطراف بدلیل اجرای ستون سنگی روی SRR مورد بررسی قرار گرفت.از نتایج بدست آمده مشخص شدکه با افزایش قطر ستون سنگی،نسبت کاهش نشست SRRافزایش می یابد.همچنین مشخص شد تراکم خاک اثرقابل ملاحظه ای روی عملکرد ستون دارد.در نهایت از نتایج تحلیلها یک منحنی برای محاسبه نشست پی روی خاک مسلح با ستون سنگی پیشنهاد گردید[31].

-              محتشم و همکاران در سال 2012 به مطالعه عددی تاثیر ستون های سنگی بر باربری و نشست توده خاک نرم ومقایسه آن با توده خاک فاقد ستون سنگی پرداخته اند.برای اینکار از مدل عددی ستون سنگی به روش اجزاء محدود با نرم افزار plaxis استفاده شده و از مقایسه نتایج مدل و نتایج موجود در متون فنی برای یک مساله مشخص،صحت و دقت مدل مورد ارزیابی قرار گرفته است.نتیجه بدست آمده نشان میدهدکه با افزایش زاویه اصطکاک داخلی مصالح ستون سنگی و افزایش سختی ستونهای سنگی ظرفیت باربری افزایش و نشست کاهش می یابد.همچنین با افزایش مقاومت برشی خاک نرم، ظرفیت باربری و حداکثر تنش محوری مجموعه افزایش می یابد.[32]

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 638
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 4
 • آی پی دیروز : 0
 • بازدید امروز : 66
 • باردید دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 66
 • بازدید ماه : 228
 • بازدید سال : 2,627
 • بازدید کلی : 3,298